Baanstatus

Baan open

Commissies

Onze club kent vele commissies  waarvan onderstaand er enkele nader worden genoemd. Klik hier voor een overzicht van de commissieleden.

Baancommissie

De baancommissie heeft als taak er op toe te zien dat op de baan gespeeld kan worden binnen de “Rules of Golf”.

Kort gezegd betekent dit dat de commissie in samenwerking met de baaneigenaar c.q. hoofdgreenkeeper ervoor zorg draagt dat bijvoorbeeld de hindernispalen op de juiste plaatsen staan en van de juiste kleuren zijn voorzien. De baancommissie doet haar werk in nauwe samenwerking met de regelcommissie, de handicapcommissie en de wedstrijdcommissie.

Handicapcommissie

De handicapcommissie registreert en controleert namens de club als handicapautoriteit de exacte handicap van de leden en ziet erop toe dat de leden de bepalingen van het geldende WHS handicapsysteem naleven. Zo stelt de commissie vast of er sprake is van Qualifying condities, geeft richtlijnen aan de wedstrijdcommissie en ziet toe op de naleving van de eisen m.b.t. ‘Qualifying Wedstrijden’. De commissie verzorgt de voorlichting aan de leden inzake de regels die betrekking hebben op het verkrijgen en berekenen van handicaps, via instructieavonden en de website.

Regelcommissie

De Regelcommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van bijeenkomsten voor regelinstructie. De commissie verzorgt publicaties op de website over de achtergronden van regels en veel voorkomende problemen met regels. Zij bestudeert hiertoe de wijzigingen van de “Decisions on the Rules of Golf by the Ancient Golf Club of St. Andrews and the USGA” De commissie is belast met het oplossen van regelproblemen die zich hebben voorgedaan bij clubwedstrijden. Na overleg met de Baancommissie het vaststellen van (tijdelijke) plaatselijke regels, droppingzones, markeringen voor Out of Bounds en plaatsing van rode, witte en blauwe paaltjes. De commissie overlegt met andere commissies m.b.t. overlappende c.q. gezamenlijke punten.

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarlijkse wedstrijdkalender. Op deze manier zijn er het hele jaar door verschillende wedstrijden waaraan zowel onze beginnende golfleden als de meer ervaren golfleden kunnen deelnemen. De wedstrijdcommissie bewaakt de organisatie van alle wedstrijden die op de wedstrijdkalender staan. De diverse wedstrijdreglementen worden in overleg met de regelcommissie en de handicapcommissie vastgesteld.